පුවත්

  • එළිමහන් පුහුණු
    පළ වේලාව: මැයි-22-2018

    Fumei පවුලේ දෙකක් එළිමහන් පුහුණුව සඳහා Nanhai තෙත්බිම් උද්යානය වෙත යන්න අපට කාර්යාල වැඩ හැර ජීවිතය අත්, කෙසෙද වැඩි දියුණු days.Let. තව දුරටත් කියවන්න »

  • Congratulation FUMEI CIFF විසින් මහා සාර්ථකත්වය ආසන සංඛ්යාව
    පළ වේලාව: මැයි-22-2018

    Fumei සඳහා ආසන නව නිර්මාණ 5.1A11.Lots පිහිටා 28-31 March.The කුටිය සිට සන්තකයට ගන්නා 41 වන CIFF විසින් සහභාගී අපේ සගයින් උත්සාහයන් කිරීමට සියලු country.Thanks පුරා පාරිභෝගික ආකර්ෂණය, සාධාරණ බෙහෙවින් සාර්ථක ලබා ගැනීමට හා සතුටු ඇති , it.Next වසරේ CIFF විසින් පසු අපි අපේ පාරිභෝගිකයින් සමග රැස් බලා ...තව දුරටත් කියවන්න »

WhatsApp Online Chat !